Lietuvos Medžiagų tyrinėtojų asociacijos statutas

I. BENDRIEJI NUOSTATAI


1. Medžiagų tyrinėtojų asociacija Lietuvos Medžiagų tyrinėtojų asociacija (toliau vadinama Asociacija) yra savanoriškai susivienijusių fizinių asmenų (mokslininkų, medžiagų specialistų ir gamintojų) bei juridinių asmenų, susijusių su medžiagų mokslu, organizacija. Asociacijos veiklos pamatas – Lietuvos respublikos asociacijų įstatymas, su šia veikla sietini Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai teisės aktai ir šie įstatai. Asociacijos buveinė yra Vilniuje (Saulėtekio 10, 2040 Vilnius).

2. Asociacija yra juridinis asmuo, turi antspaudą ir atsiskaitomąją bei valiutos sąskaitas bankuose. Asociacijos santrumpa “LtMRS“ formuojama iš Asociacijos angliško pavadinimo (Lithuanian Materials Research Society) pirmųjų raidžių.

3. Asociacija yra ne pelno organizacija. Pagal savo prievoles Asociacija atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus.

4. Asociacija valdo ir naudojasi jai priklausančiu turtu ir lėšomis bei disponuoja jomis.

5. Asociaciją turi teisę: – sudaryti sutartis ir priimti įsipareigojimus; – steigti organizacijas. Jos steigiamos ir veikia pagal atitinkamos rūšies organizacijų įstatymus; – steigti visuomenės informavimo priemones; – jungtis į Asociacijų sąjungą (konfederaciją) ir išstoti iš jos; – stoti į tarptautines organizacijas.

6. Asociacijos veiklos laikas yra neterminuotas.


II. ASOCIACIJOS TIKSLAI, FUNKCIJOS IR UŽDAVINIAI


1. Surinkti ir susisteminti žinias apie medžiagas gaminančius ir tiriančius mokslinius kolektyvus, mokslininkus, jų realias galimybes, taip pat apie Lietuvos įmones, kurios gamina ar diegia naujas medžiagas.

2. Skleisti informaciją apie medžiagas bei jų analizės galimybes Lietuvoje suinteresuotiems subjektams Lietuvoje, Baltijos ir kitose Europos valstybėse įvairiomis ryšio priemonėmis ir leidiniais.

3. Skatinti medžiagų tyrinėtojus spręsti mūsų valstybei svarbius medžiagotyros uždavinius, informuoti apie tarptautinius konkursus ir programas.

4. Rūpintis finansine parama Lietuvos medžiagotyros specialistams dalyvauti Europos medžiagotyros draugijos (E-MRS), Medžiagotyros draugijos (MRS) ir kitose tarptautinėse konferencijose bei simpoziumuose.

5. Rinkti sisteminti ir platinti informaciją apie naujas medžiagas, jų technologijas ir panaudojimą.

6. Skatinti medžiagų mokslo studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose. Teikti rekomendacijas mokymo programoms rengti.

7. Asociacija negali vykdyti komercinės veiklos.


III. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS


1. Asociacijos nariai gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, nuolat reziduojantys Lietuvoje. Asociacijos netiesioginiai nariai ir garbės nariai, toliau vadinami Konsultantais, gali būti Lietuvos ar iš Lietuvos kilę mokslininkai, dirbantys ir gyvenantys užsienyje. Asociacijos nariai ir Konsultantai privalo puoselėti Lietuvos Medžiagų tyrinėtojų asociacijos garbę ir reputaciją.

2. Asociacijos nariai turi teisę naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis, dalyvauti mokslinėje bei organizacinėje Asociacijos veikloje, pateikti svarstyti klausimus Asociacijos susirinkimui, gauti informaciją apie Asociacijos veiklą, naudotis Asociacijos sukaupta informacija, ginčyti visuotinio narių susirinkimo bei kolegialaus valdymo organo nutarimus ir administracijos sprendimus.

3. Asociacijos nariai privalo laikytis Asociacijos įstatų, vykdyti Asociacijos nutarimus, mokėti metinį mokestį.

4. Konsultantai nemoka stojamojo ir kasmetinio mokesčio, negali ginčyti visuotinio narių susirinkimo ir valdymo organo nutarimų bei administracijos sprendimų. Tačiau Konsultantai turi teisę naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis, dalyvauti mokslinėje bei organizacinėje Asociacijos veikloje, pateikti svarstyti klausimus Asociacijos susirinkimui, gauti informaciją apie Asociacijos veiklą, naudotis Asociacijos sukaupta informacija.


IV. NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS


1. Nariu tampama pateikus Asociacijai pareiškimą, sumokėjus metinį nario mokestį ir pateikus trumpą savo gyvenimo aprašymą.

2. Nariai gali išstoti iš Asociacijos, parašę prašymą.

3. Asociacijos valdyba turi teisę priimti narius, atsižvelgdama į pateikėjo reputaciją ir jo aktyvumą. Valdyba gali pašalinti narius, jei jie nemoka metinio nario mokesčio arba nesilaiko Asociacijos įstatų.

4. Išstojantiems arba pašalintiems iš Asociacijos nariams, nario mokestis, perduotos Asociacijai, negrąžinamas.

5. Asociacijos Konsultantu tampama pateikus prašymą ir trumpą savo gyvenimo aprašymą.


V. VALDYMO ORGANAI


1. Aukščiausias Asociacijos valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu dalyvauja ne mažiau kaip pusė potencialių Asociacijos narių.

2. Susirinkimo nutarimai priimami paprasta balsų dauguma. Įstatai, jų pakeitimai ir papildymai priimami bei Asociacija reorganizuojama ar likviduojama surinkus ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų. Kiekvienas susirinkimo dalyvis balsuojant turi vieną sprendžiamąjį balsą.

3. Susirinkimas: – priima, papildo ir keičia Asociacijos įstatus; – numato, svarsto ir tvirtina Asociacijos veiklos kryptis; – išklauso valdybos ir kitų Asociacijos organų ataskaitas; – nustato Asociacijos narių įnašų ir mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką; -renka Asociacijos prezidentą, viceprezidentus bei revizorių. Prezidentas, viceprezidentai ir revizorius renkami iš Asociacijos narių siūlomų kandidatų paprasta susirinkimo narių balsų dauguma, atviru balsavimu trejiems metams; – steigia Asociacijos sekcijas.

4. Susirinkimas kviečiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Neeilinis susirinkimas gali būti sušauktas ne mažiau kaip dešimties Asociacijos narių raštišku reikalavimu. Kiti susirinkimai ar konferencijos šaukiami Valdybos pavedimu.

5. Tarp susirinkimų Asociacijai vadovauja valdyba, kurią sudaro prezidentas, du viceprezidentai, sekcijų vadovai ir kolektyvinių narių atstovai. Valdyba sprendžia visus Asociacijos veiklos klausimus, išskyrus priklausančius Susirinkimo kompetencijai. Valdybos priimti sprendimai yra teisėti, jei už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė valdybos narių.

6. Asociacijos prezidentas: – veikia Asociacijos vardu, atstovauja Asociacijos narių interesams Lietuvoje bei užsienyje, sudaro sutartis ir garantuoja jų vykdymą; – organizuoja ir kontroliuoja valdybos darbą bei Susirinkimo nutarimų vykdymą; – valdo Asociacijos turtą, rūpinasi jo saugojimu ir efektyviu naudojimu; – teikia įgaliojimus, nustatyta tvarka bankuose atidaro atsiskaitomąją ir valiutines sąskaitas; – pateikia svarstyti Susirinkimui metinę ataskaitą apie Asociacijos veiklą.


VI. ASOCIACIJOS SEKCIJOS


1. Sekcija yra Asociacijos padalinys, susijęs su tam tikra medžiagų tyrimų sritimi, turintis atskirą buveinę. Ją sudaro ne mažiau kaip penki Asociacijos nariai. Sekcija nėra juridinis asmuo ir naudojasi Asociacijos kaip juridinio asmens vardu. Sekcija veikia pagal Asociacijos įstatus ir visuotinio narių susirinkimo įgaliojimus.

2. Aukščiausias sekcijos valdymo organas yra jos narių susirinkimas. Laikotarpiu tarp susirinkimų Sekcijai vadovauja išrinktas Sekcijos vadovas ir pavaduotojai.

3. Sekcijos susirinkimas aptaria Sekcijos veiklos kryptis, teikia siūlymus Asociacijai, skiria Sekcijos vadovą ir jo pavaduotojus.

4. Sekcijos vadovas ir pavaduotojai prižiūri, kad laiku būtų renkamas Asociacijos nario mokestis.


VII. ADMINISTRACIJA


1. Operatyvią Asociacijos veiklą organizuoja ir vykdo administracija.

2. Administracijos vadovą skiria ir jo pareiginį atlyginimą nustato valdyba. Administracijos vadovas gali būti bet kuris Asociacijos narys, gali būti ir Asociacijos Valdybos narys, arba prezidentas ar viceprezidentas. Administracijos vadovas: – vadovauja administracijai; – pagal suteiktus įgaliojimus Asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Asociacijai kitose institucijose; – priima į darbą ir atleidžia iš darbo Asociacijos administracijos darbuotojus.

3. Vyriausiąjį finansininką skiria ir jo pareiginį atlyginimą nustato valdyba.


VIII. ASOCIACIJOS TURTAS IR LĖŠŲ ŠALTINIAI


1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti jos veiklai reikalingas turtas, įgytas iš valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšų bei narių mokesčių.

2. Asociacijos lėšų šaltiniai: – narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai; – valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos; – fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas; – palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai; – kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas.

3. Lėšų naudojimo tvarką nustato valdyba.


IX. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ


1. Asociacijos finansinę veiklą kontroliuoja susirinkime slaptu balsavimu trejiems metams išrinktas revizorius.

2. Revizorius privalo: – tikrinti metinę finansinę Asociacijos atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus; – valdybos pavedimu atlikti Asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus; – artimiausiame visuotiniame narių susirinkime arba kolegialaus valdymo organo posėdyje pranešti apie tikrinant aptiktus pažeidimus; – visuotiniame narių susirinkime pateikti metinės finansinės Asociacijos veiklos ataskaitą.

3. Asociacijos administracija privalo pateikti revizoriui būtinus finansinius dokumentus.

4. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos trūkumų slėpimą.

5. Iš valstybės ir savivaldybių gautų lėšų naudojimą turi teisę tikrinti Valstybės kontrolė.


X. REORGANIZAVIMAS


1. Asociacija gali būti reorganizuota visuotinio narių susirinkimo nutarimu. Asociaciją galima reorganizuoti šiais būdais: – jungiant su kitomis Asociacijomis; – skaidant į kelias Asociacijas.

2. Reorganizuojant Asociaciją, pirmiausia reikia įvertinti jos turtą ir išvadas raštu pateikti iki visuotinio narių susirinkimo, kuriame numatyta svarstyti Asociacijos reorganizavimą. Tai atlieka revizorius.

3. Reorganizuotos Asociacijos teises ir prievoles perima reorganizavus susikūrusios Asociacijos. Teisių ir prievolių perėmimo tvarką bei terminus numato visuotinis narių susirinkimas.

4. Reorganizuotos Asociacijos registruojamos įstatymų numatyta tvarka.


XI. LIKVIDAVIMAS


1. Asociacijos likvidavimo pagrindas gali būti: – visuotinio narių susirinkimo nutarimas; – faktas, kad liko mažiau kaip trys Asociacijos nariai; – teismo sprendimas likviduoti Asociaciją už įstatymų numatytus teisės pažeidimus.

2. Valdymo organas ar institucija, nutarusi likviduoti Asociaciją, skiria likvidatorių, numato jo įgaliojimus. Paskyrus likvidatorių, Asociacija įgyja likviduojamos Asociacijos statusą: valdymo organai netenka įgaliojimų valdyti Asociaciją, jų funkcijas atlieka likvidatorius.

3. Apie Asociacijos likvidavimą ar reorganizavimą viešai skelbiama spaudoje.

4. Asociaciją likvidavus, likvidatorius sudaro likvidavimo aktą, išregistruoja Asociaciją, grąžina pažymėjimą jį išdavusiam registro tvarkytojui.

5. Likviduojant Asociaciją, jos turtas ir lėšos, likusios sumokėjus skolas, naudojami įstatymu numatyta tvarka.


Vilnius 1999.11.25