Dr., Prof. Rimvydas Milaðius


 •  
 • Sekcija: Tekstilës medþiagos
 •  
 • Pareigos asociacijoje: Narys, Valdybos narys, Sekcijos vadovas
 •  
 • Organizacija: Kauno technologijos universitetas
 •  
 • Padalinys: Tekstilës technologijos katedra
 •  
 • Adresas: Studentø 56, Kaunas, LT-51424, Lietuva
 •  
 • Tel.: +370 37 300217
 •  
 • Faks.: +370 37 353989
 •  
 • El. patas.:
    Gyvenimo apraymas

Gimæs 1962 Kaune, nuo 1988 daktaras, 2004 pereita habilitacijos procedûra, nuo 2005 profesorius, nuo 2007 Tekstilës technologijos katedros vedëjas. 1998-2003 Lietuvos tekstilës instituto Tarybos pirmininkas. 2003-09 Lietuvos valstybinio mokslo ir studijø fondo “Technologijos mokslø ekspertø komiteto” narys. Nuo 2008 Europos sàjungos ðaliø tarptautinës AUTEX organizacijos magistrantûros E-TEAM dëstytojas.

    Mokslin tematika

Techninë tekstilë, nanopluoðtai, kompozitai, audiniø savybiø projektavimas.

    Pagrindins publikacijos

1. R. Milaðius. Reduced Method for Designing Mechanical or Other Physical Properties of Technical Textiles // Fibres & Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666, 2000, Vol. 8, No.3, p. 50-51.
2. R. Milaðius, V. Milaðius. Investigation of Unevenness of Some Fabric Cross-Section Parameters // Fibres & Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666, 2002, Vol. 10, No. 3, p. 47-49.
3. R. Milaðius, Þ. Rukuiþienë. Investigation of Correlation of Fabric Inequality in Width with Fabric Shrinkage // Fibres & Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666, 2003, Vol. 11, No.3, p. 42-45.
4. E. Adomavièiûtë, R. Milaðius, R. Levinskas. The Influence of Main Technological Parameters on the Diameter of Poly(vinyl alcohol) (PVA) Nanofibre and Morphology of Manufactured Mat // Materials Science (Medþiagotyra). ISSN 1392-1320. Kaunas: Technologija, 2007, Vol. 13, No. 2, pp. 152-155.
5. E. Adomavièiûtë, R. Milaðius. The Influence of Applied Voltage on Poly(vinyl alcohol) (PVA) Nanofibre Diameter // Fibres & Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666, 2007, Vol. 15, No. 5-6, p. 69-72.
6. J. Baltuðnikaitë, P. Kerpauskas, R. Milaðius, P. A. Sirvydas, S. Stanys. Comparison of the Burning Process of Multilayer Fabric Packet’s with the Heat Conduction Process // Fibres & Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666, 2008, Vol. 16, No.1, p. 68-71.
7. K. Dubinskaitë, L. Van Langenhove, R. Milaðius. Influence of Pile Height and Density on the End-Use Properties of Carpets // Fibres & Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666, 2008, Vol. 16, No.3, p. 47-50.
8. J. Baltuðnikaitë, R. Milaðius. Prediction of the Flammability of Multilayer Fabric Packet // Materials Science (Medþiagotyra). ISSN 1392-1320. Kaunas: Technologija, 2008, Vol. 14, No. 3, pp. 254-257.
9. E. Adomavièiûtë, R. Milaðius, A. Þemaitaitis, J. Bendoraitienë, M. Leskovðek, A. Demðar. Methods of Forming Nanofibres from Bicomponent PVA/Cationic Starch Solution // Fibres & Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666, 2009, Vol. 17, No.3, p. 29-33.
10. R. Abromavièius, R. Milaðius. Dependences of Air Textured Polypropylene Yarn Properties on the Yarn structure and Air Pressure in a Texturing Jet // Fibres & Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666, 2009, Vol. 17, No.3, p. 48-50.